İlkeler ve Uygunsuzluk Bildirim Yönetmeliği

Madde 1. Amaç
İşbu İş Etiği İlkeleri ve Uygunsuzluk Bildirim Yönetmeliğinin amacı (“Etik Yönetmeliği”),
a) FATİH KALEM AŞ’de şeffaflığın artırılması,
b) Mevcut çalışma ilkeleri ile uyumun desteklenmesi,
c) FATİH KALEM’in toplum genelinde itibarının korunması,
d) Yasalara genel etik kurallara ve mevcut yazılı FATİH KALEM yönetmeliklerine aykırı davranışların Çalışanlar ve diğer Paydaşlar tarafından bilinmesi,
e) Aykırı durumlarla karşılaşılması halinde FATİH KALEM içinde yetkili mercilere bildirilmesinin
sağlanması ve bu bildirimlerin incelenmesi için gerekli fonksiyonların ve kuralların oluşturulmasıdır.

FATİH KALEM Yönetim Kurulu işbu maddede (Madde 1) belirtilen amacın gerçekleşmesi için liderlik eder, destek olur ve gerekli kaynakların tahsis edilmesini sağlar.

Madde 2. : Kapsam
a) İşbu Etik Yönetmeliği, FATİH KALEM’in iş etiği ilkelerini, uygunsuzluk konularını ve çalışanların FATİH KALEM’e ve birbirlerine karşı sorumluluklarını tanımlamakta; FATİH KALEM Etik Kurulu’nun yapısını, uygunsuzluk bildiriminde kullanılabilecek bildirim kanalları ile bildirim
yapanın hak ve sorumluluklarını ortaya koymaktadır.
b) Etik Yönetmeliği tüm Çalışanlar, Paydaşlar ve FATİH KALEM Yönetim Kurulu üyeleri için
bağlayıcıdır.

Madde 3. : Tanımlar
a) FATİH KALEM Etik Kurulu: FATİH KALEM bünyesinde kurulan ve Yönetim Kuruluna bağlı
çalışan; tüm Çalışanlar ve Paydaşlar ile ilgili Uygunsuzlukları veya FATİH KALEM şirketi
bünyesinde kurulmuş etik kurullarının kendisine ilettiği faaliyet raporlarını incelemeye ve gerekli aksiyonları almaya yetkili, FATİH KALEM’in Etik Yönetmeliği kapsamındaki tüm etik
süreçlerinden sorumlu kurulu ifade eder.
b) Çalışanlar: 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca FATİH KALEM ile bir iş sözleşmesi imzalamış ve bu iş sözleşmesi kapsamında çalışan gerçek kişileri ifade eder.
c) Paydaşlar: FATİH KALEM ile ticari, mali, hukuki, idari veya başka herhangi bir şekilde ilişki
içinde olan ve Etik Yönetmeliği’ne uyması beklenen kişileri ifade eder. İş ortakları, tedarikçiler,
aracılar, danışmanlar, yükleniciler paydaşlar arasında yer alır.
d) Uygunsuzluk: Ulusal ve kapsamında bulunulan uluslararası yasal düzenlemelere, etik kurallara, Etik
Yönetmeliği’ne, FATİH KALEM yönetmelik ve prosedürlerine aykırı davranışları ve suiistimalleri
ifade eder.
e) Uygunsuzluk Bildiren: FATİH KALEM ile ilişkili olarak, FATİH KALEM Çalışanları veya
Paydaşlarından herhangi birinin gerçekleştirdiği ya da gerçekleştireceğini düşündüğü uygunsuzluğu
Etik Yönetmeliği’nde belirtilen uygunsuzluk bildirim kanallarından herhangi birini kullanarak
bildiren kişileri ifade eder.

Madde 4. : Uygunsuzluk Konuları
Etik Yönetmeliği kapsamında yapılacak Uygunsuzluk bildirimlerinin, aşağıdaki konuların en az birinin kapsamında olması beklenir.
4.1 Kanunlara ve İlgili Ulusal ve Uluslararası Düzenlemelere Aykırı Uygulamalar.
4.2 FATİH KALEM Özelinde Yayınlanmış, Yönetmelik – Prosedürlerine Aykırı Uygulamalar.
4.3 Etik Olmayan Uygulamalar;
a) Yasalarda ve FATİH KALEM yönetmeliklerinde belirtilmese de genel ahlaki kurallar,
b) Saygınlık, dürüstlük, toplumsal sorumluluk, şeffaflık, eşitlik, hesap verilebilirlik, adalet gibi
evrensel etik değerlere ve Etik Yönetmeliği’nde belirtilen ilkelere aykırı uygulamalar.
4.4 Suiistimaller:
a) FATİH KALEM kaynakları ve imkânlarının, FATİH KALEM’e maddi veya itibar bakımından
zarar verecek şekilde kullanımı ile,
b) Bu kaynak ve imkânların kişisel menfaat sağlamak amacı ile kullanıldığı durumlar.

Madde 5. : İlkeler
a) İlkeler başlığı altında sayılan hallerin birçoğu esas olarak kanunlarda ve kapsamında bulunulan ulusal ve uluslararası düzenlemelerde yer almakta ve suç olarak tanımlanmaktadır.
b) Kanun ve ilgili düzenlemelere tam uyum sağlanması bu yönetmelik kapsamındakiler için şarttır.
Herhangi bir nedenle tereddüt halinde öncelikle sorumlu kişi veya birimlerden görüş alınması
gerekmektedir.
5.1 İnsan Hakları, Ayrımcılık ve Taciz
a) FATİH KALEM çeşitliliğe değer verir ve teşvik eder.
b) İşe alımlarda, terfi ve atamalarda sadece yapılması gereken iş için ihtiyaç duyulan nitelik ve becerileri dikkate alır. FATİH KALEM’in uyguladığı ücret ve terfi politikasında çalışanların nitelik ve performansları esas alınır.
c) FATİH KALEM ayrımcılığa müsamaha etmez. Çalışanlarına cinsiyet, medeni hal, yaş, din, ırk,
siyasi görüş, sosyal ve ekonomik statü, dil, etnik köken, milliyet, cinsel eğilim veya engellilik
durumundan bağımsız olarak adilane ve eşitliğe dayalı biçimde davranır.
d) İş yerini kötü davranışlardan arınmış tutarak bedenî, cinsel, ırkçılık içeren, psikolojik veya sözlü hiçbir tacize ve “mobbing” girişimine müsamaha gösterilmez.
e) FATİH KALEM’de çocuk işçi veya zor kullanarak / zorunlu tutarak hiç kimse çalıştırılmaz.
5.2 Çevre Sorumluluğu
a) FATİH KALEM çevresel sürdürülebilirliği işinin merkezine koyar, hem iş başarısına hem de toplum için çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunur. Enerji ve su kullanımında özenli davranılarak, hava ve su emisyonlarında azaltım için çaba gösterilerek, atık oluşumu azaltılarak, geri dönüşüm sağlayarak, karbon salınımını azaltarak, iklim değişikliğine karşı mücadeleye katkımızı gerçekleştirerek çevre üzerindeki etkimizi önemli ölçüde azaltmayı kararlılıkla sürdürür.
b) FATİH KALEM çevre ile ilgili faaliyetlerini yasal düzenlemelere uygun biçimde yürütür. Yasal
düzenlemelerin mevcut olmadığı hallerde ise, kendi standartlarını oluşturarak, çevrenin en az
seviyede etkilenmesini hedefler.
5.3 Sorumlu İletişim
a) FATİH KALEM, şirketinin ürünlerinin milyonlarca tüketiciye ulaştığı bir coğrafyada, istihdam
yaratmakta, kendi markasıyla üretim ve satış yapmaktadır.
b) FATİH KALEM, sosyal sorumluluk duygusu güçlü bir organizasyon olarak, iletişim faaliyetlerinde yasal düzenlemelere riayet etmekle yetinmeyip, bunların da ötesinde sorumlu iletişimin bilincindedir.
5.4 İşçi Sağlığı ve Güvenliği
a) FATİH KALEM bütün Çalışanlarına ve Paydaşlarına emniyetli, sağlıklı ve vukuatsız bir çalışma ortamı sağlamak için etkin bir sağlık ve güvenlik yönetim sistemi kurmaya ve sürdürmeye kararlıdır.
b) Bu bakımdan FATİH KALEM iş ve işçi ile ilgili faaliyetlerini yürürlükteki işçi sağlığına ve iş
güvenliğine ilişkin yasal düzenlemelere uygun biçimde yürütür.
c) Her Çalışanın işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili politika ve düzenlemelere uyması ve işyerindeki acil durum prosedürlerine uyum sağlanması beklenmektedir.
d) Paydaşlardan da işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili talimatlara uymaları beklenir.
5.5 Ticari ve Mali Kayıtlar
a) FATİH KALEM için gerek yasal düzenlemeler uyarınca gerekse basiretli bir tacir sıfatıyla bütün ticari ve mali kayıtlarının doğru olması son derece önemlidir. Bu kayıtlar muhasebe kayıtlarının yanı sıra kalite raporları, zaman çizelgeleri, masraf raporları, hak ediş formları ve diğer kayıtları da içerir.
b) Çalışanlar işlemleri daima uygun muhasebe döneminde uygun hesaba ve departmana kaydetmeli ve buna göre sınıflandırmalı, bütçe hedeflerini tutturma kaygısıyla gelir ve harcamaların kayıtlara geçirilmesini geciktirmemeli ya da hızlandırmamalıdırlar.
c) Doğru kayıt tutma ve raporlama FATİH KALEM’in itibarına ve kredibilitesine olumlu yansır ve
yasal düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesine önemli katkı sağlar.
d) FATİH KALEM’in bütün defterleri, kayıtları, hesapları ve mali tabloları yasaların aradığı şartlara uygun şekilde tutulmalı, işlemlerini usulüne uygun biçimde yansıtmalı, yürürlükteki yasal düzenlemeler uyarınca gerektiğinde derhal yetkililere ibraz edilebilmeli ve hem yürürlükteki yasal gerekliliklere hem de iç kontrol sistemine uygun olmalıdır.
e) Hiçbir belgede tahrifat yapılmamalı ve hiçbir işlemin gerçek mahiyeti çarpıtılmamalıdır.
5.6 Şirket Varlıkları
a) FATİH KALEM’in varlıklarını korumak ve verimli kullanılmalarını sağlamak tüm çalışanların
sorumluluğudur.
b) Bunun yanı sıra kaynakların, dikkatli ve profesyonel bir şekilde ve (başka amaçla kullanıma özellikle izin verilmediği sürece) sadece asıl iş amaçları için kullanılması gerekir.
c) Şirket varlıkları ayrıca şirketin parasını, ürünlerini, çalışanların işte geçirdiği vakti, fikrî mülkiyet haklarına tabi olabilecek şirket varlıklarını, bilgisayar sistem ve yazılımlarını, telefonları, kablosuz iletişim cihazlarını, fotokopi makinelerini, motorlu araçlarını, şirketin mülkiyetindeki bilgilerini ve şirketin markalarını da kapsar.
5.7 Sosyal Medya
Çalışanlar, FATİH KALEM’in faaliyetlerine dair;
i. Ticari sırlar dâhil ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere hiçbir gizli veya stratejik bilgiyi
sosyal medya/sosyal ağlardaki kişisel hesaplarında paylaşmamalı;
ii. FATİH KALEM’in itibarını zedeleyebilecek hiçbir olumsuz içeriği sosyal medya/sosyal
ağlarda paylaşmamalı;
iii. Medyanın veya diğer kurumların FATİH KALEM hakkındaki sorularına cevap vermemeli
ve herhangi bir yorumda bulunmamalı;
iv. Din, siyasi görüş, mezhep, dil, ırk veya cinsiyete dayalı ayrımcılık ihtiva eden hiçbir içeriği
paylaşmamalı ve keza suça azmettiren, suç oluşturan veya oluşturabilecek ya da suçu veya
suçluyu öven hiçbir içeriği paylaşmamalıdır.
5.8 Gizli Bilgiler
a) FATİH KALEM başkalarının gizli bilgilerine saygı gösterir.
b) Çalışanlar veya Paydaşlar ile ilgili gizli bilgilerin veya genel olarak kamuoyunca bilinmesi
beklenmeyen bilgilerin izinsiz olarak açıklanması, FATİH KALEM’e zarar verebilir ve yasaktır.
c) Gizli bilgiler; buluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere sözleşmeleri, çalışan kişisel bilgilerini,
stratejik planları ve iş planlarını, yeni çıkan ürünleri, projeleri, teknik şartnameleri, fiyatlandırmayı, teklifleri, finansal verileri ve ürün maliyetlerini de kapsar.
d) Tüm Çalışanlar bu tür gizli bilgilerin mahremiyetini korumalı, bu bilgileri sadece ait oldukları
maksatlar için kullanmalı ve bunları ancak ilgili yetki sahibi kişilerle paylaşmalıdır ve paylaşılmadan önce ilgili tüzel ve/veya gerçek kişiden ve şirket üst yönetiminden gerekli onayları almalıdır.
e) Bu kapsamda tüm Çalışanlar, maddi ya da ticari menfaat elde etmek amacıyla gizli bilgileri
kullanmaktan veya açıklamaktan kaçınmalıdır.
5.9 Kişisel Verilerin Korunması
a) FATİH KALEM, çalışanların ve gerçek kişilerin kişisel verilerinin işlenmesinde yürürlükteki yasal düzenlemelere riayet eder.
b) Gerçek kişilerin kişisel verilerini işleyen çalışanlar;
i. Kişisel verilerin korunması ile ilgili mevzuat ve FATİH KALEM politikalarına uygun hareket
etmekle,
ii. Söz konusu bilgileri sadece meşru iş amaçları için toplamak, kullanmak ve işlemekle,
iii. Kişilerden ilgili mevzuatın gerektirdiği rızayı almakla,
iv. Bilgilere erişimi, bunları görmesinde meşru iş amacına sahip kişilerle sınırlamakla ve
v. Kişisel verileri korumakla yükümlüdür.
5.10 Çıkar Çatışmaları
a) Çıkar çatışması, bir kişinin şahsi menfaati herhangi bir şekilde şirketin menfaatini etkilediğinde veya etkiler göründüğünde ortaya çıkan durumdur. Şahsi menfaatler ve ilişkiler, şirketin menfaati için en iyi sonucu verecek kararları alma kabiliyetinin önünde engel oluşturmamalıdır.
b) Çalışanların aile fertleri veya diğer yakın akrabaları arasında şirketin bir müşterisi, tedarikçisi veya rakibi tarafından istihdam edilen biri varsa, çalışanlar bu durumu yöneticilerine bildirmelidir.
c) Çıkar çatışması mutlaka aykırılık oluşturmayabilir. Fakat böyle bir durumu bildirmemek aykırılık oluşturur. Önemli olan dürüst, hesap verebilir ve şeffaf davranmak ve mevcut veya muhtemel çıkar çatışmasını yöneticilere bildirmektir. Böylece, konu hem kişinin kendisi hem de şirket açısından kabul edilebilir bir çözüme kavuşturulabilir.
5.11 İşleri Kolaylaştırmak ve Hızlandırmak İçin Yapılan Ödemeler
a) İşleri kolaylaştırmak veya hızlandırmak için herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye ödeme yapılması yasaktır.
b) Böyle bir talep ile karşılaşılması halinde derhal üst yönetime bilgi verilmelidir.
5.12 Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele
a) FATİH KALEM’de rüşvet almak, vermek ve yolsuzluk her durumda yasaktır ve bu konulara sıfır müsamaha gösterilecektir.
b) Bu yasak, FATİH KALEM’in tüm faaliyetlerini kapsar.
c) Tüm çalışanlar ve FATİH KALEM adına hareket eden üçüncü kişiler rüşvet ve yolsuzlukla
mücadele kurallarına ve ilgili ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmeliklere uymakla yükümlüdür.
d) Rüşvet fiilinin unsurları Türk Ceza Kanunu ve tabi olunan uluslararası düzenlemelerde
belirlenmiştir. Bu belirlemeye sınır oluşturmamakla birlikte ve bu yönetmelik sınırları dahilinde,
görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, bir kamu görevlisine veya göstereceği bir başka kişiye menfaat sağlamak olarak tanımlanmaktadır.
Menfaatin verilmese veya kabul edilmese dahi rüşvetin teklif edilmesi veya rüşvet anlaşması
yapılması hallerinde rüşvet fiili gerçekleşmiş kabul edilir.
e) Uygunsuz bir ödemenin üçüncü şahıslar tarafından veya üçüncü şahıslar aracılığıyla yapıldığı durumlarda da rüşvet söz konusudur.
f) Yolsuzluk ise bulunulan konumun, verilen veya verildiği izlenimi yaratılan yetkinin kötüye
kullanılması ile kendisi veya bir başkası için menfaat sağlamak veya işin olağan akışı sonucunda FATİH KALEM lehine sağlanmış veya sağlanacak haklı menfaatin engellenmesi veya sebep olunması olarak kabul edilmektedir.
g) Yolsuzluk genel bir tanımla kanunlarda veya kapsamında bulunulan uluslararası düzenlemelerde suç olarak belirlenmiş fiillerdir.
h) Rüşvet ve yolsuzlukla ilgili kanun ve diğer düzenlemeleri ihlalin hukuki ve cezai sonuçları olacak ve FATİH KALEM’in itibarına da önemli zarar verebilecektir.
i) FATİH KALEM rüşvet vermeyi reddeden çalışanına bu nedenle herhangi bir yaptırım
uygulamayacaktır.
5.13 Hediyeler, Eğlence ve Ağırlama
a) FATİH KALEM; tüm çalışanlarının, müşteriler, tedarikçiler, iş ortakları, bayiler ve yetkili servisler dahil olmak üzere tüm üçüncü kişilerle hediye, eğlence ve ağırlama teklifi ve kabulü dahil bir iş ilişkisini adil olmayan biçimde etkileme algısı yaratabilecek davranışlar sergilemesini yasaklamaktadır.
b) FATİH KALEM ile iş ilişkisi kurmak ya da sürdürmek isteyen özel ya da resmi kişi ve kuruluşlarla olan ilişkilerinyürütülmesinde aşağıdaki kurallara uyulur:
i. Hediye, eğlence ve ağırlama sadece genel kabul gören iş teamülleri ile tutarlı olduğu hallerde ve muhatap olan taraf üzerinde olumsuz bir etki yaratma algısına yol açmayacağı durumlarda yapılmalıdır.
ii. Çalışanlar, hediye verme, eğlendirme ve ağırlama konusunda özenle hareket etmeli, genel kabul göreniş teamüllerini dikkate almalıdır. Herhangi bir hediye, eğlence veya ağırlamanın genel kabul gören iş teamülleri sınırları içinde kalıp kalmadığına karar verilirken, Çalışanların
yöneticilerine danışmaları esastır.
iii. Çalışanlar, içinde FATİH KALEM’in yer aldığı veya gelecekte yer alması beklenen herhangi bir iş ile ilgili olarak uygunsuz bir davranışı teşvik etmeye, desteklemeye veya ödüllendirmeye
yönelik hediye veya ağırlamaları talep, kabul, teklif veya temin etmemelidirler. Bunlara örnek
olarak hediye, eğlence veya ağırlama alan tarafın kararlarını ve doğruluğunu olumsuz yönde
etkileme niyetiyle verilmiş veyayapılmış olduğunun düşünülebileceği durumlar gösterilebilir.
c) Aşağıdakiler “Her Zaman Yanlış ”tır:
i. Nakit veya nakde eşdeğer hediyeler (örneğin hediye kuponu/çekleri, kredi) alma verme;
ii. Genel ahlaka aykırı, şirketin itibarını yahut saygınlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü uygunsuz hediye, eğlence veya ağırlama;
iii. Rüşvet veya kayırma bedeli olarak yorumlanabilecek her türlü hediye, eğlence veya ağırlama;
iv. Yasal düzenlemelere yahut alan tarafın mensup olduğu kuruluşun herhangi bir kuralına aykırı düşen her türlü hediye, eğlence veya ağırlama;
v. Hediye, eğlence veya ağırlama gibi teklifler karşılığında bir sözleşme garanti edilmesi veya
yapılması;
vi. FATİH KALEM’in başladığı veya başlayabileceği bir ticari işlem üzerinde esaslı bir etki
yaratabileceği veya başka yollardan bir çıkar çatışmasına yol açabileceği düşünülen her türlü
hediye, eğlence veya ağırlama.
d) Karşılığında bir şey verileceğine dair bir beklenti veya kanaat olmaması kaydıyla mütevazı hediyeler, eğlence veya ağırlama genel olarak teklif ya da kabul edilebilir.
e) Hediyeler, eğlenceler veya ağırlamalar aşağıdaki kategorilere dâhil olanları kapsar. Aşağıdaki azami değerler Yönetimi Kurulu/Genel Müdür tarafından artırılıp azaltılabilir.
i. Değeri “20.000 Türk Lirası’nı” aşmayan promosyon malzemeleri;
ii. Değeri “15.000 Türk Lirası’nı” aşmayan , bir iş toplantısı ikramları.
iii. Değeri kişi başı “750 Türk Lirası’nı” aşmayan iş yemekleri.
iv. Değeri “5.000 Türk Lirası’nı” aşmayan spor müsabakaları, konser , eğlence vb. etkinlikler.
v. Değeri “5.000 Türk Lirası’nı” aşmayan iş seyahatleri.
f) Çalışanlar, FATİH KALEM dışındaki hiçbir kişi veya kuruluştan, eğlence veya hediyenin hiçbir
şeklini bilfiil rica ve talep etmemelidirler.
5.14 Siyasi Oluşumlara ve Sivil Toplum Kuruluşlarına Katkılar
a) FATİH KALEM politikacılara veya siyasi partilere bağış yapmaz.
b) FATİH KALEM’de siyasi propaganda veya benzeri faaliyetlere izin verilmez.
c) Şirket varlıkları siyasi faaliyetler için kullanılamaz ve siyasi faaliyetlere tahsis edilemez.
d) FATİH KALEM sosyal gelişime sağladığı desteğin sınırları dâhilinde sivil toplum kuruluşları gibi çeşitli meşru oluşumlarla projelere girişebilir, sponsorluk üstlenebilir ve bağış yapabilir.
e) Bu destekler, doğrudan veya dolaylı olarak yürütülen herhangi bir siyasi faaliyet ile bağlantılı
olmamalı ve sağlanan desteklerin tümü sürdürülebilirlik raporu gibi uygun mecralardan paydaşlara ve uygulanabilir olduğunda kamuoyuna ilan edilmelidir.
5.15 İş Ortaklarıyla İlişkiler
a) FATİH KALEM sorumluluk içeren iş yapma biçimlerini geliştirmek ve uygulamak suretiyle
topluma olumlu katkılarda bulunmayı hedefler.
b) Paydaşlar ve diğer iş ortaklarıyla olan iş ilişkilerine değer verir.
c) Kendimize nasıl davranılmasını bekliyorsak iş ortaklarımıza da öyle davranılır.
d) Paydaşlarımızın ve diğer iş ortaklarımızın Etik Yönetmeliği’nde sayılan ilkelere aykırı bir şey
yapmamalarını ve bu ilkelere ilişkin standartlarımız doğrultusunda hareket etmelerini bekleriz.
5.16 Rekabet Kurallarına Uyum
a) Rekabetin Koruması Hakkında Kanun’da, kanunun kapsamı olarak “mal ve hizmet piyasalarında faaliyet gösteren ya da bu piyasaları etkileyen her türlü teşebbüsün aralarında yaptığı rekabeti engelleyici, bozucu ve kısıtlayıcı anlaşma, uygulama ve kararlar ile piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmaları ve rekabeti önemli ölçüde azaltacak birleşme ve devralma niteliğindeki her türlü hukuki işlem ve davranışlar” belirtilmiştir.
b) Kapsamın yukarıdakişekilde belirlenenrekabetin korunmasına tam uyum sağlanması gerekmektedir.
c) FATİH KALEM dürüst bir biçimde rekabet eder ve faaliyet gösterdiği lokasyonlarda yürürlükte olan bütün rekabet mevzuatına uygun davranır.
d) Rekabet mevzuatı genellikle karmaşık olup, gerek içerikleri ve gerekse kapsadıkları coğrafya bakımından ülkeden ülkeye önemli farklılıklar gösterir. Bir ülkede izin verilen bir hareket tarzı başka bir ülkede yasalara aykırı olabilir. Rekabet kurallarını çiğnemenin cezası ağır olabilir; FATİH KALEM aleyhine ciddi boyutlarda tazminata hükmedilebilir veya itibar kaybettirebilir; hatta ilgililere hapis cezası bile verilebilir.
e) FATİH KALEM ve faaliyetlerini ilgilendiren yürürlükteki bütün rekabet kuralları tüm Çalışanlar tarafından anlaşılmalı ve bunlara riayet edilmelidir.
f) Dünyanın her yerinde rekabetin korunmasına ilişkin düzenlemeler şu konularda rakipler arası anlaşmayı yasaklar (ancak yasaklanan konular bunlardan ibaret değildir):
i. Fiyatları veya başkaca ticari şartları belirleme, üretimi sınırlama, coğrafi pazarların veya
müşterilerin paylaşılması yahut müşterilerle veya tedarikçilerle iş yapmayı reddetme;
ii. Rakiplerle ticari sır niteliğinde bilgi alışverişinde bulunma;
iii. Müşterilere asgari veya sabit perakende satış fiyatları dayatma.
Madde 6. : Uygunsuzluk Bildirim Yöntemi
FATİH KALEM, Çalışanları ve Paydaşları ile ilgili Uygunsuzlukların FATİH KALEM Etik Kurulu
vasıtasıyla kendisine ulaştırılması için aşağıdaki bildirim kanallarını oluşturmuştur.

FATİH KALEMSANAYİ VE TİCARET A.Ş.:

  • Elektronik Posta Adresi : info@fatihkalem.com.tr
  • Telefon Hattı : 0 (212) 659 50 07
  • Web Sitesi : http://www.fatihkalem.com.tr

6.1 Uygunsuzluk Bildirenin Hak ve Sorumlulukları
a) Uygunsuzluk Bildiren, mevcut Uygunsuzluk bildirim kanallarını kullanarak bildiriminin dürüst
nedenlere dayandığını, [kişisel nedenlerle yapılmadığını] ve iftira olmadığını kabul etmektedir.
b) Uygunsuzluk Bildirenin mümkünse iddialarını kanıtlayan ve soruşturma ekibinin incelemesini kolaylaştıracak her türlü bilgi ve dokümanı bildiriminde sunması beklenmektedir.
c) Uygunsuzluk bildiriminde bulunacak kişi kimliğini dilediği takdirde gizli tutmak hakkını haizdir.
Uygunsuzluk bildiriminin anonim olması, bildirimin değerlendirilmesini engelleyen bir unsur
değildir. Uygunsuzluk Bildirenin kimlik bilgilerini açıkça belirttiği bildirimlerin
değerlendirilmesinde gösterilen hassasiyet, anonim bildirimlerin değerlendirilmesinde aynı şekilde uygulanacaktır.
d) Uygunsuzluk Bildirene yaptırım uygulanmayacağı garanti edilir.
e) Uygunsuzluk Bildiren, kimliği hakkında bilgi verirse, bu bilgi soruşturma süresinde ve sonrasında gizli tutulacaktır. Ayrıca, FATİH KALEM Etik Kurulu, Uygunsuzluk Bildirenin iş güvencesi ve
kariyer planı açısından mağdur edilmemesi için gerekli önlemleri alacağını garanti eder.
f) FATİH KALEM Etik Kurulu, Uygunsuzluk bildiriminin iyi niyet çerçevesinde yapıldığına kanaat
getirmiş ise, yapılan inceleme sonucunda bildirimin asılsız olduğu tespit edilse dahi Uygunsuzluk Bildiren ile ilgili herhangi bir işlem yapılmaz. Ancak, soruşturma sonucunda Uygunsuzluk Bildirenin kötü niyetle asılsız bildirimde bulunduğunun tespit edilmesi durumunda, söz konusu kişi hakkında gerekli inceleme gene FATİH KALEM Etik Kurulu tarafından başlatılır.
g) Uygunsuzluk Bildirenin, bildirdiği Uygunsuzluk işlemine iştirak ettiğinin tespit edilmesi halinde, kendisine karşı da gerekli yaptırımlar uygulanacaktır. Ancak bu yaptırımlar belirlenirken Uygunsuzluk Bildirenin olayın ortaya çıkarılması, zararların önlenmesi veya sonuçlarının kaldırılmasına yönelik yaptığı katkılar dikkate alınır. Ayrıca bu iştirak, yöneticiden alınan emirlerin uygulanması nedeni ile oluşmuş ise FATİH KALEM Etik Kurulu bu durumu göz önüne alarak karar verir.
h) Uygunsuzluk Bildirenin kimlik ve iletişim bilgilerini bildirim sürecinde paylaşması durumunda,
FATİH KALEM Etik Kurulu’nun yapacağı inceleme ve değerlendirmenin sonucu ile bildiriminin
soruşturmaya değer görülmesi halinde ilgili soruşturmanın ve alınan kararın sonucu, gizlilik esasına uygun olarak Uygunsuzluk Bildiren ile paylaşılacaktır.
Madde 7. Etik Kurulu Çalışma Esasları
Yukarıda tanımlanan bildirim kanallarından ulaştırılan Uygunsuzluk bildiriminin incelenmesi,
değerlendirilmesi, soruşturmaya değer görülmesi halinde soruşturulması ve nihai kararların alınarak uygulanması FATİH KALEM Etik Kurulu tarafından yapılacaktır.
7.1 FATİH KALEM Etik Kurulu
a) Etik Kurulu’nun başlıca amacı, Etik Yönetmeliği vasıtasıyla FATİH KALEM genelinde güçlü bir etik kültürünün gelişmesine yardımcı olmak, Etik Yönetmeliği’nin ihlal edildiğine ilişkin iddiaların gerektiği gibi değerlendirilmesini ve soruşturulmasını sağlamak, ihlal iddialarının doğruluğunun tespit edilmesi halinde gerekli düzeltici önlemleri almak ve ihlalde bulunanlar hakkında gerekli cezaları belirlemektir.
b) FATİH KALEM Etik Kurulu’nun toplantılarında gelen tüm Uygunsuzluk bildirimleri ile ilgili karar ve aksiyonlar alınır ve değerlendirilir.
c) FATİH KALEM Etik Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından atanan Etik Kurulu Başkanı ve Etik Kurulu üyelerinden oluşur.
d) Etik Kurulu, Etik Kurulu Başkanı’nın çağrısı üzerine 6 (altı) ayda bir olağan olarak toplanır.
e) Etik Kurulu, 6 aylık olağan toplantıların dışında acil durumlarda, Etik Kurulu üyelerinden birinin talebi ile olağanüstü olarak toplanabilir. Bu toplantıda acil görüşülmesi gereken Uygunsuzluk bildirimi tartışılır ve alınacak aksiyonlar karara bağlanır. Acil görüşülmesi gereken Uygunsuzluk bildirimleri mali zarar ve/veya ciddi vergisel veya hukuki risk içeren bildirimlerdir.
f) Etik Kurulu, kararları toplantıya katılan üyelerin “çoğunluğu” ile alır. Oylamada eşitlik olması
durumunda Etik Kurulu Başkanı’nın oyu 2 oy olarak sayılır.
g) Etik Kurulu, yaptırdığı soruşturma ve değerlendirme neticesinde Etik Yönetmeliği’nin ihlali ve bildirilen Uygunsuzluğun gerçekleştiği sonucuna ulaşırsa, Uygunsuzluğu gerçekleştiren kişiler hakkında vereceği karar, yerine getirilmek üzere Personel Müdürlüğü’ne, bilgi amacıyla da Yönetim Kurulu’na iletilir.
h) Etik Yönetmeliği’nin ihlal edildiğine dair ihbarlar hakkında, FATİH KALEM Yönetim Kurulu
Başkanı tarafından atanacak bir geçici komite, FATİH KALEM Etik Kurulu olarak görev yapar ve gerekli soruşturmaları yaptırarak, inceleme ve değerlendirmeleri gerçekleştirerek raporunu FATİH KALEM Yönetim Kurulu’na sunar. Rapor doğrultusunda karar verme yetkisi FATİH KALEM Yönetim Kurulu’ndadır.

i) Her takvim yılının son toplantısında Etik Kurulu Başkanı’nın hazırladığı “Uygunsuzluk Bildirimi
Faaliyet Raporu” Etik Kurulu’nda tartışılır ve nihai hale getirilir.
j) Bu rapor FATİH KALEM Etik Kurulu’na ulaştırılan tüm Uygunsuzlukları, bunlara dair alınan karar ve aksiyonları açıkça belirtir ve ilgili belgeleri içerir. “Uygunsuzluk Bildirimi Faaliyet Raporu” her takvim yılının sonunda 1 defa FATİH KALEM Yönetim Kurulu Başkanı’na sunulur.
7.2 Etik Kurulu Başkanı
a) FATİH KALEM Yönetim Kurulu; FATİH KALEM Etik Kurulu Başkanlığı görevine FATİH
KALEM Genel Müdürü’nü atar. Ancak, FATİH KALEM Etik Kurul Başkanı bu görevi Genel
Müdür’e doğrudan bağlı bir üst veya orta düzey yöneticiye de devredebilir.
b) Etik Kurulu Başkanı, konusu suç teşkil etmeyen, mali zarar ve/veya vergisel veya hukuki risk
içermeyen tüm Uygunsuzluk bildirimlerinde, bildirime konu Uygunsuzluk halinin soruşturmaya değer olup olmadığını belirleme, soruşturulmaya değer görülmesi halinde ise gerekli soruşturma sürecini yürütme hakkına sahiptir.
c) Uygunsuzluk, konusu suç teşkil eden, mali zarar ve/veya vergisel veya hukuki risk içeriyorsa Etik Kurulu Başkanı bildirimi acil toplantı çağrısı yaparak FATİH KALEM Etik Kurulu’na taşımakla ve gerekli soruşturmayı yürütmekle yükümlüdür.
d) Etik Kurulu Başkanı, bildirimleri değerlendirir ve gerekli görürse, soruşturma başlatılması ve
Uygunsuzluk ile ilgili inceleme yapması için bir “soruşturma takımı” kurabilir. Bu takım şirket
çalışanlarından oluşur ve takımdaki çalışan sayısı soruşturmanın gizliliği ilkesini zedelemeyecek seviyede tutulur. Soruşturma takımı sadece Etik Kurulu Başkanı’na bağlı olarak çalışır ve soruşturmanın sonucunda hazırladığı inceleme raporunu Etik Kurulu Başkanı’na sunmasının ardından görevi son bulur.
e) Etik Kurulu Başkanı, aldığı aksiyonlar ve kararlar ile ilgili olarak FATİH KALEM Etik Kurulu’na
karşı sorumludur. Etik Kurulu Başkanı, her bir takvim yılına ilişkin 1 defa “Uygunsuzluk Bildirimi Faaliyet Raporu ”nu hazırlayarak FATİH KALEM Yönetim Kurulu’na sunmakla yükümlüdür.
f) Etik Kurulu Başkanı, bildirilen Uygunsuzluk ile ilgili sürecin tamamlanıp gerekli aksiyonların
alınmasının ardından, Uygunsuzluk Bildiren bildirimde bulunurken kimlik ve iletişim bilgilerini
paylaşmış ise, bu kişiye bildiriminin sonuçları hakkında bilgi verir.
g) Etik Kurulu Başkanı’nın, bir Uygunsuzluk bildirimine konu olması halinde, söz konusu Uygunsuzluk bildirimine ilişkin yukarıda sayılan tüm süreçler Etik Kurulu Başkan Yardımcısı tarafından yerine getirilir ve FATİH KALEM Etik Kurulu, Etik Kurulu Başkan Yardımcısı tarafından toplantıya çağrılır.
h) Böyle bir durumda, Etik Kurulu Başkanı söz konusu Uygunsuzluk bildiriminin tartışılacağı
toplantılara katılamaz ve alınacak karar hakkında oy veremez.
7.3 Etik Kurulu Üyeleri
a) FATİH KALEM Etik Kurulu Üyeleri, FATİH KALEM Yönetim Kurulu tarafından FATİH
KALEM Genel Müdürü’ne doğrudan bağlı yöneticiler arasından seçilecektir.
b) Etik Kurulu Başkan Yardımcısı, seçilen üyeler arasından Etik Kurulu Başkanı tarafından belirlenir.
c) Etik Kurulu Üyeleri’nden herhangi birinin veya Etik Kurulu Üyeleri’nden herhangi birine doğrudan raporlayan bir Çalışanın, bir Uygunsuzluk bildirimine konu olması halinde, ilgili Etik Kurulu Üyesi söz konusu Uygunsuzluk bildiriminin tartışılacağı toplantılara katılamaz ve alınacak karar hakkında oy veremez.
Madde 8. İş Etiği Kapasitesinin Geliştirilmesi, Takibi ve Raporlaması
Bu Etik Yönetmeliği ve değişiklikleri Çalışanlara bildirilir, işe ilk defa başlayacak olan Çalışanlara imza karşılığı teslim edilir.
a) Çalışanlara belirli aralıklarla eğitim verilir.
b) Diğer paydaşların talebi olması halinde veya iş ilişkisinin başlangıcında FATİH KALEM değerlerinin anlaşılması için Etik Yönetmeliği’nin bir örneği verilir.
c) FATİH KALEM Yönetim Kurulu, FATİH KALEM’in Etik Yönetmeliği’ne uyum konusundaki
kararlılığına, Yönetim Kurulu vasıtasıyla, nezaret eder.
d) Etik Yönetmeliği’ne uyum ve ilgili süreçler ayrıca FATİH KALEM Kalite Yönetim Müdürlüğü
tarafından iç denetim kapsamına alınarak düzenli olarak izlenir.
e) İç denetimin Etik Yönetmeliği’ne ve öngörülen süreçlere uyum konusundaki bulguları, varsa gözden geçirme niteliğindeki önerileri ile birlikte, düzenli olarak üst yönetime ve Yönetim Kurulu’na rapor edilir.
f) Bu Etik Yönetmeliği’nde yer alan ilgili konulara ilişkin süreçler hakkında bilgiler sürdürülebilirlik raporu gibi uygun mecralardan gerektiğinde paydaşlara açıklanır.
Madde 9. Yürürlük
İşbu Etik Yönetmeliği, FATİH KALEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 03.01.2022
tarihli kararı uyarınca yayınlanmış olup, 09.05.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

Kemal ÇİFTÇİOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı