Etik Değerler Politikası

FATİH KALEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Etik Davranış Kurallarının oluşturulma amaçları;

a) Etik kültürünü yerleştirmektir.
b) FATİH KALEM bünyesinde yer alan personelin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik kuralları belirlemektir.
c) Bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmaktır.
d) Görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmaktır.
e) Gerek şirket içindeki kişiler, gerekse üçüncü kişiler ile olan ilişkilerinde FATİH KALEM’in etik değerlerine uygun hareket etmelerini sağlamaya yönelik rehberlik etmektir.

 Etik Kurallarının kapsamı;
FATİH KALEM bünyesindeki şirket, iştirak ve bağlı ortaklıklar ile her seviyedeki çalışanını kapsamaktadır.
Etik Kurallarda sorumluluklar;
a) FATİH KALEM çalışanlarının etik kuralları benimsemesi ve günlük işlerini/işlemlerini yerine getirirken bu kurallar çerçevesinde hareket etmesi gerekmektedir.
b) Kuralların içeriğine ilişkin herhangi bir şüphe durumunda ve/veya kurallara aykırı bir davranış ya da
uygulamaya tanık olunduğunda, uygunsuzluk bildirim yöntemlerine göre bildirim kanallarından
ulaşılarak bildirim yapılır.
1) GENEL İLKELER VE KURALLAR
1.1 FATİH KALEM faaliyet alanının ve organizasyonun sürekli ve hızlı bir şekilde genişlemesi nedeniyle, gerek içeriden gerekse dışardan kaynaklanan etik olmayan davranışlara maruz kalma riski artmaktadır.
1.2 Belirtilen etik olmayan davranışlara maruz kalma riskini yönetmek maksadıyla FATİH KALEM, kendi etik değerlerini belirlemiş ve çalışanları ile bu değerleri paylaşmıştır.
1.3 FATİH KALEM, kendi çalışanlarına ilave olarak, iş ilişkisinde olduğu müşteriler, satıcılar, tedarikçiler, alt yükleniciler, temsilciler, iştirakler gibi üçüncü tarafların da Etik Davranış Kurallarına uymasını beklemekte, söz konusu kurallara uyum hususundaki geçmiş deneyimlerini, gelecekte kuracağı iş ilişkilerinde göz önünde bulundurmaktadır.
1.4 Etik Kurallar, içerisinde belirtilen ilkelere ve kurallara uyum sürekli yaşayan bir süreç olup, çalışanların belirli bir mantığa dayanarak bilinçli kararlar almasını ve bu kararların FATİH KALEM’in standartlarına ve kültürüne uygun olmasını gerektirir.
1.5 FATİH KALEM çalışanlarının tamamı bu alanlarda kendilerine düşen sorumluluğu yerine getirmek zorundadır.
1.6 Etik Kurallara uyum, FATİH KALEM Etik kurulu tarafından takip edilmektedir. Etik Kurallarda
belirtilen hususlara aykırı hareket edildiği durumlarda “FATİH KALEM “İş Etiği İlkeleri Ve
Uygunsuzluk Bildirim Yönetmeliği ”ne göre disiplin süreci sonucuna göre Etik kurulu tarafından yaptırım uygulanır. İş ilişkisinde bulunulan üçüncü tarafların Etik Kuralları ihlal etmesi ise iş ilişkisinin sonlandırılması ile sonuçlanır.
2) DÜRÜSTLÜK
2.1 FATİH KALEM çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, ortakları, rakipleri, yüklenicileri, alt
yüklenicileri ve kamu kurumları ile olan ilişkilerinde doğruluk ve dürüstlük ilkesine bağlı kalır.
3) GÜVENİLİRLİK
3.1 FATİH KALEM, ortaklarına, çalışanlarına, tedarikçilerine, alt yüklenicilerine, iş ortaklarına, rakiplerine, çevre, toplum ve insanlığa karşı güvenilirlik ve saygınlık simgesi olmayı hedefler. Sorumluluklarını zamanında ve eksiksiz yerine getirerek, güven ilkesini ticari başarının temel unsurlarından biri olarak değerlendirir.
3.2 FATİH KALEM personeli, FATİH KALEM yönetiminin güvenini sağlayacak şekilde davranır, görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını davranışlarıyla gösterir.
3.3 FATİH KALEM faaliyetlerine ve markasına olan güven duygusunu zedeleyen, şüphe yaratan ve adalet ilkesine zarar veren davranışlarda bulunmaktan kaçınır.
4) İŞ AHLAKI
4.1 FATİH KALEM çalışanları, düşünce ve görüşlerini paylaşırken açık, saygılı, dürüst ve sorumluluk duygusu içerisinde hareket ederler. genelinde teşvik edilen takım çalışması ruhu, gerektiğinde yeteri kadar bilgi prensibine uygunluk gözetilerek, örgütsel yapıda oluşan her türlü iş sonucu ve bilginin paylaşılmasına dayanmaktadır. Kişiler veya kuruluşlar hakkında dayanaksız ve asılsız beyanlarda bulunmak ve/veya dedikodu yapılması ve çalışma arkadaşlarının kötülenmesi, etik değerlere aykırıdır.
4.2 FATİH KALEM işlerinin yürütülmesinde çalışanlar, bireylerin haklarına ve kültürel farklılıklarına saygı göstermelidir. FATİH KALEM dahilindeki şirketlerde, tacizin tüm çeşitleri ve baskı (mobbing) kesinlikle yasaktır.
4.3 Siyasi, sosyal ve dini görüşler çalışma ortamında tartışma konusu yapılamaz. Çalışanlar, FATİH KALEM ’in adını, kurumsal kimliğini, itibarını ve gücünü, kişisel fayda sağlamak için kullanmaktan kaçınmalıdır.
4.4 FATİH KALEM’in saygın marka imajının korunması ve geliştirilmesi için tüm personel üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirir. Bu çerçevede, çalışanlar kişisel hal ve davranışlarının, mevzuat hükümleri ve genel ahlak kuralları çerçevesinde olmasına özen gösterir.
4.5 Çalışanlar, FATİH KALEM hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri kendileri ve başkaları lehine kullanamaz.
5) SORUMLULUKLAR
5.1 YASAL SORUMLULUKLAR
a) FATİH KALEM, yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerini yerel kanun ve mevzuat ile milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütür, gerektiğinde yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunar.
b) FATİH KALEM, herhangi bir şekilde pasaportu alıkoyma, borçlandırma, tutsak bırakarak çalışmaya zorlama yapmaz, yapan şirketlerle çalışmaz, bilgi sahibi olduğu durum olursa en kısa sürede adli makamlara bilgi verir.
c) FATİH KALEM, her türlü faaliyetlerini ve yasal yükümlülüklerini yerine getirirken, yerli/yabancı tüm kurum ve kuruluşlara etik değerler dahilinde ticari kazanç dışında bir menfaat beklentisi olmaksızın yaklaşır.

5.2 TOPLUMA VE ÇEVREYE KARŞI SORUMLULUKLAR
a) FATİH KALEM, demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunmasına, eğitim ve hayır işleri yapılmasına, suç ve yolsuzlukların ortadan kaldırılmasına önem vermektedir.
b) FATİH KALEM şirketleri, bulundukları ülkenin iş ve işçi hakları ile ilgili kanunlarına riayet eder. Yasalara aykırı her tür işçi çalıştırma uygulamasının engellenmesini destekler.
c) FATİH KALEM, kurumsal sosyal sorumluluk alanına giren taleplerin karşılanmasında çevreye yönelik sorumluluğu artıracak her türlü faaliyet ve oluşuma destek olur ve çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesine öncelik verir. Rüşvet, yolsuzluk veya maksadı aşan ölçüde hediye gibi ürün ve hizmetler verilmesi ve kabul edilmesi veya görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan özenle kaçınılırken, bu tür suçların ortadan kaldırılması konusundaki çalışmalar desteklenir.
d) FATİH KALEM, faaliyetlerini sürdürürken bulundukları ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranır.
e) İnsan sağlığının korunması ve çevreye gösterilen saygı, FATİH KALEM’in tüm uygulamalarında göz önünde bulundurulmaktadır.
5.3 ÇALIŞANLARA KARŞI SORUMLULUKLAR
a) FATİH KALEM, çalışanlar için adil bir çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini en önemli önceliklerinden biri olarak kabul etmektedir. İlgili yasa ve düzenlemelerle uyumlu, adil, çalışana saygılı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ile çalışanların başarısının, gelişiminin ve bağlılığının artırılması hedeflenmektedir.
b) İnsan kaynakları ve iş süreçlerinde, ırk, renk, etnik köken, milliyet, din, yaş, cinsiyet, fiziksel engel ve benzeri nedenler ayrımı yapılmaz. Eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanır. Ücretlendirme ve yükselme kriterlerinde performans ve verimlilik esas alınır. Tüm süreçlerde (işe alma, yükselme, transfer-rotasyon, ücretlendirme, ödüllendirme, eğitim, sosyal haklar vb.) şeffaf, ayrıcalıktan uzak ve adil politikalar izlenir.
c) Tüm çalışanlarına eşit mesafede durmayı ilke edinen FATİH KALEM, güvenli çalışma ortamı
sağlamakta ve bu hususta sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmaktadır.
d) FATİH KALEM, tesislerinin güvenli işletilmesi ve çalışanlarının sağlığı için ilgili en yüksek
standartlara uyar, iş güvenliğini tüm faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirmeyi hedefler.
e) Çalışanların birbirleriyle karşılıklı güven, saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde iletişim kurmaları ve iş birliği yapmaları beklenir. Çalışanların özel hayatına ve kişisel alanlarına saygı gösterilir.
f) Tüm çalışanlar işi ile ilgili ya da kişisel sorunlarını veya herhangi bir konu hakkında teklif ve
dileklerini hiyerarşik yapıya uygun bir şekilde üstlerine aktarma hakkına sahiptir.
g) Çalışan, kendisine uygulanan eylem ve işlemlerde bir haksızlık yapıldığı kanaatinde ise konuyu yetkili makamlara iletebilir.
5.4 TEDARİKÇİ VE İŞ ORTAKLARINA KARŞI SORUMLULUKLAR
a) FATİH KALEM, birlikte iş yaptığı kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarının gizli bilgilerini özenle korur. Tedarikçi ve iş ortaklarına adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerini zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösterir.
5.5 MÜŞTERİLERE VE İŞVERENE KARŞI SORUMLULUKLAR
a) FATİH KALEM, müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda ve en doğru şekilde cevap veren, müşteri memnuniyeti odaklı ve proaktif bir anlayışla çalışır.
b) FATİH KALEM, tüm müşterilerine karşı dürüst ve adil davranır ve onlara karşı taahhütlerini zamanında ve söz verdiği koşullarda yerine getirmek için gerekli çabayı gösterir.
5.6 RAKİPLERE VE SEKTÖRE KARŞI SORUMLULUKLAR
a) FATİH KALEM, sektör şirketleriyle yasal ve etik olan zeminlerde rekabet eder ve rekabet hukuku kurallarına uyar.
5.7 YÖNETİCİLERE KARŞI SORUMLULUKLAR
a) Etik Kurallar tüm çalışanlar için geçerli olmakla beraber, yönetici konumundaki çalışanların kuralların uygulanması ile ilgili ek sorumlulukları da bulunmaktadır. Bunlar;

 • Etik kuralları destekleyen FATİH KALEM kültürünün ve çalışma ortamının oluşturulması ve  sürdürülmesi,
 • Etik kuralların uygulanmasına davranışlarıyla örnek olunması, ekibindeki personeli etik kurallar konusunda eğitmesi,
 • Etik kurallarla ilgili soru, şikâyet ve bildirimlerin iletilmesi konusunda çalışanların desteklenmesi,
 • Kendisine danışıldığında, çalışana yapılması gerekenler konusunda yol gösterilmesi ve iletilen tüm bildirimlerin dikkate alınması,
 • Sorumluluğundaki iş süreçlerinin etik konularla ilgili riskleri en aza indirecek şekilde
  yapılandırılmasının sağlanması şeklindedir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK
a) FATİH KALEM, iş kazaları, sakatlanmalar ve hastalıkların önlenmesi amacıyla güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının yaratılmasını politika olarak benimsemiştir.
b) FATİH KALEM, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde, her bir çalışanının sağlık ve güvenliğini diğer tüm işlerin önünde tutmaktadır.
c) FATİH KALEM, iş güvenliği programının geliştirilmesini, yaygınlaştırılmasını, etkin bir şekilde
uygulanmasını ve sürekli iyileştirilmesini teşvik etmektedir.
d) FATİH KALEM, iş güvenliği uygulamaları ile ilgili olarak yönetimin, işçilerin, diğer çalışanların, alt yüklenicilerin ve müşterilerin ortak çabalarının gerekli olduğunun farkındadır. İş güvenliği
programının geliştirilmesi ve uygulanması için öncülük etmesi gerektiğini de kabul eder.
e) FATİH KALEM, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde, yasal mevzuatın ve genel kabul görmüş
uygulamaların iş güvenliğine ilişkin gereksinimlerine uyar. Buna ilave olarak, FATİH KALEM ’in
faaliyetlerinden etkilenen diğer üçüncü kişilerin, iş güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesi için kendi prosedürlerinin uygulanmasını da zorunlu kılar.
6. KALİTE
a) Kalite, FATİH KALEM ’in faaliyet gösterdiği alanlarda yoğunlaştığı unsurlardan biridir.
b) FATİH KALEM, müşterilerle uzun süreli ve sağlıklı ilişkiler kurulmasının, faaliyet gösterilen
sektörlerde ve bölgelerde uzun süre var olmanın ve bulunduğu konumu güçlendirmenin en etkili yollarından birinin kaliteli eserler meydana getirmek olduğunun bilincindedir. Bu amaçla, etkin bir kalite yönetim sistemi uygulamakta olan FATİH KALEM, çalışanlarının, alt yüklenicilerinin ve tedarikçilerinin bu kalite yönetim sistemine uygun olarak işlerini yapmalarını bekler.
c) FATİH KALEM, kaliteyi iş süreçlerinin her etabında dikkate alınması gereken geniş kapsamlı bir kavram olarak görmekte ve iş süreçlerini bu doğrultuda tasarlamaktadır.
d) FATİH KALEM ’in ana hedeflerinden biri, müşteriler tarafından talep edilen kalite düzeyini
yakalamak ve hatta bunun ötesine geçerek müşteri memnuniyetini artırmaktır. Bu amaçla FATİH KALEM ’in tüm birimleri, kendi alanlarındaki kalite hedeflerini belirler ve sistemin etkinliğini geliştirmek amacıyla periyodik olarak hedeflerini gözden geçirir.
7. TARAFSIZLIK, ADİLLİK VE ŞEFFAFLIK
a) FATİH KALEM, çalışanları, müşterileri, alt yüklenicileri ve tedarikçileri arasında milliyet, din, dil, ırk, cinsiyet, finansal ve toplumsal statü gibi farklılıkları gözetmez, ön yargılı davranışlardan kaçınır.
b) FATİH KALEM gerek kendi çalışanları arasında gerekse iş ilişkisinde bulunduğu üçüncü taraflar ile olan ilişkilerinde adalet ilkesini gözetir. Kişiye ya da kuruma özel ve kısa vadeli uygulamalardan kaçınarak ilgili tüm taraflar için standart uygulamaları geçerli kılar.
c) FATİH KALEM, çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, alt yüklenicileri, ortakları ve iştirakleri gibi üçüncü taraflar ile ilişkilerinde aksine hüküm bulunmadıkça şeffaflık ilkesine bağlı kalmakta ve aynı tavrı ilişki içerisinde olduğu taraflardan da beklemektedir.
8. DESTEKLEYEN POLİTİKALAR
9.1 ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI
a) FATİH KALEM çalışanlarının çıkar çatışması yaratabilecek durumlardan uzak durması esastır.
FATİH KALEM kaynaklarının, adının, kimliğinin ve gücünün kişisel fayda için kullanılmaması,
kurumun ismini ve imajını olumsuz etkileyecek durumlardan kaçınılması, çalışanların en önemli sorumluluklarındandır.
b) Aşağıdaki uygulama esasları, FATİH KALEM çalışanlarının görevlerini yerine getirirken veya iş ilişkilerinden dolayı özel hayatlarında karşılaşabilecekleri çıkar çatışması durumlarını ve bu
durumlarda uygulanması gereken ilkeleri belirlemekte olup, bu ilkelere tam olarak uyulması
gerekmektedir.
9.2 ÇIKAR ÇATIŞMASI YARATABİLECEK FAALİYETLERDE BULUNMA
a) FATİH KALEM ’in menfaatleri doğrultusunda vermemiz gereken kararlar olduğunda; çalışanlar, aile fertleriyle, dostlarıyla veya ilişkide bulunan diğer üçüncü şahıslarla hiçbir surette karşılıklı veya
karşılıksız menfaat sağlayan iş ilişkisine girmez. Örneğin, satın alma yetkisi bulunan bir çalışan, aile fertlerinden birinin sahibi olduğu ve/veya çalıştığı bir tedarikçi ile iş yapmaktan kaçınmalıdır. İstisnai haller (iş yapılacak sahada başka bir alternatif bulunmaması durumu) Yönetim Kurulu’nun bilgisi ve onayına tabidir. Aynı doğrultuda FATİH KALEM çalışanları yakın aile fertlerinin FATİH KALEM rakiplerinde çalışmalarından dolayı oluşabilecek çıkar çatışmalarına karşı da dikkatli olmalıdırlar.
b) İşe alım kararı verme durumunda olan yöneticiler, eşlerini, yakın akrabalarını ve bu kişilerin
yakınlarını işe alamaz.
c) FATİH KALEM çalışanlarının doğrudan ve dolaylı yollarla “tacir” veya “esnaf” sayılmasını
gerektiren çalışmalarda bulunmaması, her ne ad altında olursa olsun çalışma saatleri içinde veya dışında bir başka kişi ve/veya kurum için ücret veya benzer bir menfaat karşılığı çalışmaması esastır.
d) FATİH KALEM ’in kaynakları ve olanakları siyasi faaliyetleri desteklemek amacıyla kullanılamaz, siyasi partilere bağış yapılamaz ve siyasi kampanyalara destek verilemez.
e) FATİH KALEM çalışanları, bireysel kararları ile herhangi bir siyasi partide faaliyet gösterebilirler.
Ancak yöneticiler çalışanlarından, politik bir iş yapmasını veya bir partiye üye olmasını isteyemez.
Çalışanların herhangi bir siyasi partide görev alması aşağıda belirtilen koşullar ve Yönetim
Kurulu’nun onayı ile mümkündür:

 • Çalışanların herhangi bir politik aktivitede görev almasının şirkette sürdürdükleri görev ve diğer FATİH KALEM şirketleri uygulama ve yaklaşımları ile çıkar çatışması yaratmaması gerekir.
 • Çalışanlar, çalışma saatleri içerisinde herhangi bir politik faaliyette bulunamaz ve bu faaliyetlerle ilgili çalışma arkadaşlarının zamanını alamaz.
 • Çalışanlar politik faaliyetleri süresince şirket adını, şirketteki pozisyonunu, unvanını ve şirkete ait kaynakları kullanamaz.
 • Siyasi etkinliklere dahil olan çalışanların FATİH KALEM’i temsil etmiyor olduğu gerçeğini
  açıkça ortaya koymaları beklenmektedir.

9.3 GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA
a) Çalışanlar, yetkilerini kendi ve/veya yakınları menfaatine kullanamaz. Ayrıca kendisinden beklenilen özen dışında yetki kullanarak FATİH KALEM ’e zarar vermeleri kabul edilemez.
b) Çalışanlar, FATİH KALEM ’in yürüttüğü faaliyetler, satın alma ve satış gibi taraf olduğu tüm iş, işlemler ve sözleşmelerden doğrudan ya da bir aile ferdi veya yakını vasıtasıyla dolaylı olarak kişisel kazanç elde edemez. Kendilerine görevleri nedeniyle tevdi edilen imkânları (kredi kartı, araç, şoför vb.) özel amaçları için kullanamaz. Çalışanlar ahlaka, kanuna ve FATİH KALEM disiplinine aykırı fiil ve davranışlarda bulunamaz.

9.4 RÜŞVET VE YOLSUZLUK
a) Hiçbir FATİH KALEM çalışanı, rüşvet verilmesi/alınması ya da buna benzer konuda suç teşkil eden bir eylem içinde yer alamaz. Menfaat sağlamak amacıyla bu türde konusu suç olan faaliyetler kesinlikle yasaklanmıştır.
b) Birçok ülkenin mevzuatında; yolsuzluk, rüşvet veya bu amaçlı girişimler suç teşkil eden faaliyetlerden olup, hapis cezası dâhil olmak üzere müeyyidelere bağlanmıştır. Bu sebeple, FATİH KALEM, konuya gösterdiği hassasiyet uyarınca rüşvet ve yolsuzluk yapılmasına yönelik davranışları ve girişimleri önlemek amacıyla, FATİH KALEM adına hareket edenleri dikkatle izlemektedir.
c) FATİH KALEM’de her ne ad altında olursa olsun, bu türden ödemelerin yapılması kesinlikle
yasaktır.
9.5 HAKSIZ REKABET
a) FATİH KALEM, faaliyet gösterdiği ülkenin, rekabet ve haksız rekabete ilişkin yasalarına uyar.
b) FATİH KALEM, rekabeti, faaliyet gösterdiği sektörlerdeki tüm firmalar arasında özgürce ekonomik kararlar verilebilmesini sağlayan, mevzuata uygun bir yarış olarak kabul etmektedir.
c) FATİH KALEM, serbest piyasa ekonomisi içerisinde sürdürülen faaliyetlerde, kurum menfaatlerinin yanı sıra genel olarak sektörün gelişimi için çaba sarf edilmesi, ortak menfaatlerin gözetilmesi ilkeleri çerçevesinde haksız rekabet oluşturan davranışlardan kaçınır.
d) FATİH KALEM çalışanları, görevleri esnasında, rakip kuruluşlar ve bunların hizmetlerine yönelik olumlu ya da olumsuz görüş belirtmezler.
e) Ülke bazında farklılık göstermekle birlikte, mevzuat hükümleri, haksız rekabete ilişkin ciddi
yaptırımlar öngörebilmektedir.
f) FATİH KALEM çalışanlarının rakip firmalar ile olan ilişkilerini dürüstlük ilkesi paralelinde
yürütmeleri ve fiyat sabitleme veya diğer haksız rekabet yaratıcı uygulamaların içerisinde yer
almamaları beklenmektedir.
g) FATİH KALEM çalışanlarının haksız rekabete ilişkin yasal mevzuattan haberdar olması,
tedarikçilerin ve müşterilerin ise FATİH KALEM ’in faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyebilecek
haksız rekabet doğurucu işlemler gerçekleştirmemeleri son derece önemlidir.
h) Tedarikçiler, alt yükleniciler, müşteriler, danışmanlar ve endüstri ortakları FATİH KALEM ’in
başarısı için önemlidir. FATİH KALEM ’in bu iş ortakları ile ilişkilerinde adil olması ve onlara
doğruluk ve saygı çerçevesinde davranması önem taşımaktadır. FATİH KALEM bu iş ortaklarının tamamını performans, fiyat, teknik ve finansal yeterlilik ile kalite gibi kriterleri gözeterek seçer.

9.6 KARA PARA AKLAMA
a) FATİH KALEM, faaliyetlerinden herhangi birinin kara para aklama gibi yasal olmayan işlerde
kullanılmasını kesinlikle yasaklar ve bütün çalışanlarını şüpheli bir durumun tespit edilmesi halinde üst yönetimi bilgilendirmekle görevlendirir.
9.7 HİLE
a) Hile, bir çalışanın çalıştığı işletmenin kaynaklarını ve varlıklarını kasıtlı olarak uygun olmayan bir biçimde kullanarak veya ele geçirerek haksız kazanç sağlamasıdır.
b) FATİH KALEM bünyesinde dürüst, açık ve iyi niyetli bir çalışma atmosferi oluşturulması
kararlılığındadır.
c) Bu doğrultuda, herhangi bir “Hile” durumunun belirlenmesi halinde, sorumluların tespit edilmesine
yönelik inceleme/araştırma sürecinin yapılması konusunda kesin kararlılık göstermektedir. “Hile” olarak adlandırılan durumlar, aşağıda yer alan örneklerle kısıtlı olmamak üzere;
i. Paranın, malzemenin, ya da başka bir varlığın zimmete geçirilmesi,
ii. Alım, satım süreçlerinde usulsüzlük,
iii. Şirket parasının amacı dışında kullanılması,
iv. Finansal işlemlerin menfaat amaçlı olarak uygunsuz bir şekilde raporlanması,
v. Finansal bilgilerin, performans sonuçlarının, kasten farklı gösterilmesi,
vi. Uygunsuz harcamaların kasıtlı olarak şirket prosedürlerine uygun gösterilmesi,
vii. Şirket belgelerinin kasıtlı olarak kullanıcıları yanıltmak amacıyla değiştirilmesi,
Şeklindedir.
9.8 HEDİYE KABUL ETME VE VERME POLİTİKASI
a) FATİH KALEM çalışanlarının; zımnen/açıkça bir karşılığa bağlanan veya tarafsızlıklarını,
kararlarını ve davranışlarını etkileyebilecek hediye ya da menfaat kabul etmemesi, üçüncü kişi ve
kuruluşlara bu tarz etkiler yaratabilecek hediye ve menfaat sağlama yönünde girişimde bulunmaması esastır.
b) Aşağıda tanımlanan uygulama esasları, FATİH KALEM çalışanlarının iş ilişkisi içerisinde
bulundukları üçüncü kişi ve kuruluşlarla gündeme gelebilecek hediye alışverişlerini düzenlemektedir.
Uygulama Esasları;
A. FATİH KALEM çalışanlarının, görev yaparken tarafsızlıklarını, performanslarını, karar
almalarını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan her türlü menfaat ve hediyeyi alması yasaktır.
B. FATİH KALEM çalışanları;

 • Kurum iş hedefleri ile uyumlu,
 • Yürürlükteki mevzuata uygun,
 • Hediyenin kamuoyu tarafından öğrenilmesinin FATİH KALEM ’i zor durumda bırakmayacak olması

koşulu ile C maddesinde çerçevesi çizilmiş olan hediyeleri alabilir ve/veya verebilir.
C. B maddesinde belirtilen koşullara uygun olmak şartıyla;
ETİK DEĞERLER POLİTİKASI
Kemal ÇİFTÇİOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

 • FATİH KALEM çalışanları, iş dünyasında kabul edilebilir standartlarda ikram ve yemek verebilirler ve alabilirler.
 • FATİH KALEM ’i temsilen katılınan seminer ve benzeri organizasyonlarda günün anısı olarak ve sembolik değeri olan ödül, şilt gibi FATİH KALEM “İş Etiği İlkeleri Ve Uygunsuzluk Bildirim Yönetmeliği” kapsamında hediyeler alınabilir.

D. Komisyon almak, vermek veya teklif etmek hiçbir şart altında kabul edilemez.
E. FATİH KALEM çalışanlarının, alt işverenlerden/yüklenicilerden, tedarikçilerden,
danışmanlardan, rakiplerden veya müşterilerden karşılıksız veya ödünç niteliğinde para kabul etmesi, seyahat giderlerini, etkinlik harcamalarını ve benzeri ödemelerini karşılatması yasaktır.
F. FATİH KALEM tarafından iş ilişkisinde bulunulan diğer üçüncü kişilere verilecek hediye ve
promosyon malzemelerinin neler olabileceği FATİH KALEM Üst Yönetimi tarafından onaylanır.
Onaylanan hediye ve promosyon malzemelerinin dağıtımı için, ayrıca izin almaya gerek yoktur.
G. Özellikle yurt dışında yerel kültür değerlerinin karşılıklı hediye vermeyi gerektirdiği istisnai
durumlarda, bu hediyeler sadece FATİH KALEM adına ve FATİH KALEM Üst Yönetimi
onayıyla kabul edilebilir. Her halükarda hediye değişimi yerel kültüre uygun şekilde yapılmalıdır.
9. GİZLİ BİLGİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
10.1 TİCARİ SIR
a) Çalışanların konumu gereği şirketçe sağlanan veya iş yerinde ulaşma ya da öğrenme olasılığı bulunan bilgi ve dokümanlar, ticari sırlar, kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgiler, çalışanların özlük haklarına ait ve üçüncü şahıslarla yapılmış anlaşmalardaki gizli bilgiler, gizlilik ve ticari sırların korunması çerçevesinde değerlendirilir.
b) Çalışanlar, herhangi bir nedenle şirketten ayrılmaları durumunda, görev ve pozisyonları nedeniyle sahip oldukları her türlü belge, doküman ve bilgiyi ileride şirket aleyhinde kendisine ve/veya rakiplere avantaj sağlamak amacı ile kullanamazlar.
c) FATİH KALEM ’e ait her türlü gizli bilgi ve/veya belgenin içeriden sızdırılarak, herhangi bir yolla menfaat elde edilmesi yasaktır.
d) FATİH KALEM çalışanları, müşterilerinin, tedarikçilerinin, alt yüklenicilerinin, iş ortaklarının ve birlikte çalışılan diğer kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına da özen göstermekle yükümlüdür.
e) Bütün resmi açıklamalar, şirketin belirlediği birimler aracılığı ile ortaklara ve kamuoyuna eşitlik ilkesi doğrultusunda, eksiksiz, eş zamanlı ve anlaşılabilir biçimde duyurulur.

10.2 FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
a) FATİH KALEM çalışanları, yeni geliştirilen ürün, süreç, yazılım, metot ve benzeri konularda ortaya çıkan fikri mülkiyet haklarını teminat altına alabilmek için yasal olarak işlemlerin zamanında başlatılmasını ve tamamlanmasını sağlamak, bu tür buluş ve bilgilerin yazılı onay alınmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılmasını önlemekle yükümlüdür.
b) Çalışanlar, diğer firmalara ait patent, faydalı model, telif hakları, ticari sırlar, marka, bilgisayar programları ya da diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarının hukuka aykırı bir şekilde –bilerek- yetkisiz kullanımından kaçınmalıdır.
c) FATİH KALEM ’e ait her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin gizli bilgilerin üçüncü kişiler ile paylaşılmasının gerektiği durumlarda haklarımızın korunması için gerekli tedbirleri ilgili prosedürlere uygun olarak alınmalı, bunların alınamadığı durumlarda paylaşımdan kaçınılmalı ve Üst Yönetim onayı talep edilmelidir.
d) Hak kaybı yaşamamak için; fikri mülkiyet koruması başvuru aşamasındaki olup henüz
tamamlanmamış olan bilgilerin; haber, fuar, makale, seminer, sosyal medya, afiş ve benzere şekilde halka açıklanması yasaktır. Akademisyenler, üniversiteler, araştırma enstitüleri, test laboratuvarı vb. ile ortak yapılan çalışmalarda, iş ortağımızın da aynı hassasiyete uyması sağlanmalı, uyulamayacağı anlaşıldığında veri paylaşımı durdurularak FATİH KALEM Üst Yönetiminin bilgilendirilmesi gerekmektedir.
10.3 GİZLİLİK VE BİLGİ İŞLEM GÜVENLİĞİ
a) FATİH KALEM, çalışanlarına ve tüm paydaşlarına ait kişisel bilgilerin korunmasına özen gösterir. Bu kapsamda bütün personelin özlük bilgileri ve şirket adına yapılan tüm elektronik posta yazışmaları muhafaza altına alınır.
b) E-posta kullanımı için çalışanlara tahsis edilmiş adresin güvenliğinin korunmasından çalışanın kendisi sorumludur. Çalışan hiçbir suretle e-postasını bir başkasının kullanmasına izin vermez.
c) Çalışanlar, şirket tarafından kendilerine tahsis edilmiş olan kullanıcı girişlerinin bireysel olarak kullanılmasından sorumludur. Çalışan, bireysel kullanıcı şifresi ile girilen hiçbir sisteme kendisinden başkasının aynı kullanıcı ad ve şifresini kullanarak girmesine müsaade etmez, kendisine tahsis edilmiş kullanıcı ad ve şifresinin güvenliğinden sorumludur. Ortak kullanıma tahsis edilmiş olanlar hariç, kişisel bilgisayarların güvenliğinin sorumluluğu çalışana aittir. Bilgisayarların ekranı kilitlenmeden bilgisayar başından uzaklaşılmaz ve yanlışlıkla da olsa başka bir kişinin açık kullanıcı hesabı ile işlem yapmasına fırsat verilmez. Belirtilen durumlarda yapılan her erişim için, bilgisayarını açık bırakan kullanıcının sorumlu olacağı kabul edilir.
d) Bir FATİH KALEM çalışanı, diğer bir çalışanın çalışma alanında ve/veya bilgisayarında arama yapamaz.
e) Ücretler/maaşlar, ek gelirler ve şirketin politikasını yansıtan, kişilere özel benzer personel bilgileri gizlidir ve yetkili kişilerden başkasına açıklanamaz. Personelin bunları başkalarına açıklaması veya diğer çalışanlara bu bilgileri açıklamaları için baskı uygulaması yasaktır.

10. ŞİRKET VARLIKLARININ KORUNMASI VE KULLANIMI
a) FATİH KALEM varlıklarının korunması, kaybedilmemesi, hasara uğramaması, hatalı kullanımından veya israfından kaçınılması ve yetkisiz kişilere aktarılmaması çalışanların sorumlulukları arasındadır.
b) FATİH KALEM ’e ait varlık ve kaynakların kişisel ve üçüncü tarafların menfaati amacıyla
kullanılmasından kaçınılması genel bir kuraldır. İnternet, telefon ve e-postanın kişisel amaçlar için kullanımı, yasalara aykırı olmaması, aşırıya kaçılmaması ve ek masraflar yaratmaması koşulları ile uygundur. Bu durumda doğabilecek hukuki süreçlerden ise kişiler bizzat sorumludur.
11. ETİK DAVRANIŞ İLKELERİNİN UYGULANMASI VE ETİK KÜLTÜRÜN
YERLEŞTİRİLMESİ
11.1 ETİK DAVRANIŞ İLKELERİNE UYMA
a) FATİH KALEM çalışanları, görevlerini yürütürken Etik Davranış Kuralları ve Uygulama
Prensiplerine uymakla yükümlüdürler.
b) Bu kurallar, FATİH KALEM çalışanlarının istihdamını düzenleyen mevzuat hükümlerinin bir
parçasını oluşturur.
c) Etik kurallar, tüm FATİH KALEM birimlerinde uygulanır.
d) FATİH KALEM yöneticileri, personelin durum ve performansını, etik kurallara uygunluk açısından da değerlendirirler.
11.2 PERSONELİ BİLGİLENDİRME
a) FATİH KALEM bünyesinde görev yapan her düzeydeki personel, istihdama ilişkin koşulların bir parçası olarak etik kurallar ve bu kurallara ilişkin sorumlulukları hakkında bilgilendirilir.
11.3 ETİK KÜLTÜRÜN YERLEŞTİRİLMESİ VE EĞİTİM
a) FATİH KALEM Üst Yönetimi; etik kültürün yerleştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda gerekli
gördüğü her türlü çalışmayı yapar, yaptırır, ihtiyaç duyulduğunda görevlileri için eğitim programları hazırlar, koordine eder, yürütür veya bu konularda uzman kuruluşlarla iş birliği yapabilir.
11.4 ETİK UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME
a) Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik kurallar konusunda karşılaştıkları
sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamaları
değerlendirmek üzere FATİH KALEM Etik Kurulu Yetkilidir.

Kemal ÇİFTÇİOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı