Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

 • Bu politika metni ile rüşvet ve yolsuzluk konusundaki taahhütlerinin ve bu konudaki yaklaşımının açık ve net bir şekilde ortaya konulması ve şirket imajının korunması amaçlanmaktadır.
 • İşletmemizin Etik Kurallarının bütünleyici bir parçası olan bu politika ile rüşvet ve yolsuzluğun tüm topluluk faaliyetlerinde önlenmesi için gerekli bilgilendirmelerin yapılması, bu konudaki sorumlulukların ve kuralların belirlenmesi hedeflenmiştir.
  Rüşvet: Bir kişinin bir işi yapmak, yapmamak, hızlandırmak, yavaşlatmak gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı veya olağan iş akışının dışında bir eylemi gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla karşı taraftan sözlü veya yazılı anlaşma çerçevesinde doğrudan veya dolaylı olarak kendisine ya da göstereceği bir başka kişiye maddi veya manevi fayda sağlanmasını ifade etmektedir. Rüşvet olarak değerlendirilebilecek menfaat; nakit para, hediye, etkinlik daveti veya bileti, borç affı, yardım maksatlı bağış gibi çok farklı şekillerde olabilir.
 • Konunun iş etiği yanında yasal olarak ceza gerektiren bir fiil olması sebebiyle çalışanların bu konuda hassasiyet göstermesi ve çalışma hayatından bağımsız olarak kişisel ödev ve sorumlulukların bir parçası olarak değerlendirilmesi beklenmektedir.
 • FATİH KALEM, faaliyet gösterdiği rüşvet ve yolsuzluk kapsamındaki yasa ve düzenlemelere, evrensel hukuk kurallarına, etik ve mesleki ilkelere uyum sağlamayı ilke edinmiştir.
 • Şirketimiz bu ilke kapsamında rüşvet ve yolsuzluğa karşı “sıfır tolerans” yaklaşımı ile hareket etmekte ve faaliyetlerini adil, dürüst, yasal ve etik kurallara uygun bir şekilde sürdürmeyi taahhüt etmektedir.
 • FATİH KALEM tüm paydaşlarının haklarının korunmasını sağlamak amacıyla rüşvet ve yolsuzluk ile mücadele konusunda çok daha hassas bir tavır sergilenmektedir.
 • Yolsuzluk ve Rüşvet ile Mücadele Politikası da bu konuya verilen önemin bir gereği olarak hayata geçirilmiştir.
 • Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası kapsamındaki kişilerin; Topluluk lehine dahi olsa yasal ve etik olmayan bir menfaat sağlamak için ödeme veya değeri olan herhangi bir şey teklif etmesi veya diğer kuruluş ve kişilerden benzeri bir menfaat elde etmesi, faaliyette bulunulan iş kolunda bu tür uygulamalar yaygın olsa bile rüşvet veya yolsuzluk olarak değerlendirilebilecek yasal ve etik olmayan her türlü davranışta bulunması yasaklanmaktadır.
 • Rüşvet ve yolsuzluğa konu olan menfaatin maddi değeri veya karşılığında karşı taraf için herhangi bir şey yapılıp yapılmaması önemli değildir. Menfaatin değerinin çok düşük olması veya teklif yapılmasına karşın verilen taahhüdün henüz gerçekleşmemesi durumunda da Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikasına aykırı hareket edilmiş olur.
 • FATİH KALEM’de; devlet kurumları, tedarikçiler, müşteriler, çalışanlar ve diğer paydaşların yasal hakları korunur. Muhasebe işlemleri tam, doğru ve adil bir şekilde kayıt altına alınır, kayıt dışı işlemleri engelleyecek iç kontrol sistemleri kurulur.
 • Rüşvet ve Yolsuzluk gibi bir durumla karşılaşıldığında “İş Etiği İlkeleri Ve Uygunsuzluk Bildirim Yönetmeliği” kapsamında ilan edilen uygunsuzluk bildirim yöntemlerine göre aşağıda belirtilen bildirim kanallarından ulaşılarak bildirim yapılmalıdır.

Fatih Kalem Sanayi ve Ticaret A.Ş:

Elektronik Posta Adresi info@fatihkalem.com.tr

Telefon Hattı: 0 (212) 659 50 07